ទំព័រដើម សំណង់និងការតុបតែង ឥដ្ឋក្បឿងនិងគ្រឿងបន្លាស់ ក្បឿងរលោង
528 រកឃើញពី

អ្នកផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្បឿងរលោង

China Building Material Marble Fullbody Polished Glazed Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Marble Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody Glazed Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody porcelain Matt Finish Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 8.80 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១៥០ x ១៥០ មម, ៨០០ x ៨០០ មម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody Glazed Porcelain Floor Tile for Bathroom

តម្លៃ FOB: US $ 11.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១៥០ x ១៥០ មម, ៨០០ x ៨០០ មម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Manufacturer Foshan Fullbody Glazed Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១២០០x១២០០ ម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody Glazed Porcelain Floor Tile for Bedroom

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១២០០x១២០០ ម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Best Price Foshan Fullbody Glazed Porcelain Matt Finish Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១២០០x១២០០ ម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody Glazed Porcelain Matt Finish Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១២០០x១២០០ ម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Building Material Fullbody Glazed Porcelain Floor Tile for Projects

តម្លៃ FOB: US $ 11.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 300 x 600mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Marble Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Latest Building Decoration Material Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile for Bathroom

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Good Design Building Material Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Factory Fullbody Glazed Polished Porcelain Marble Flooring Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Porcelain Polished Marble Design Glazed Floor Tiles

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Building Material Glazed Polished Porcelain Flooring Tile

តម្លៃ FOB: US $ 20.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: ១២០០x១២០០ ម
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Building Material Fullbody Glazed Polished Porcelain Flooring Tile

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Foshan Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile for Kitchen

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ

China Building Material Foshan Fullbody Glazed Polished Porcelain Floor Tile for Living Room

តម្លៃ FOB: US $ 12.00 / ម៉ែត្រការ៉េ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ២០ ម៉ែតការេ
 • សម្ភារៈ: ដីឥដ្ឋប៉សឺឡែន
 • ទំហំ​: 800 x 800mm
 • រចនាប័ទ្ម: ធម្មជាតិ
មិនបានរកឃើញអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេ?

ការប្រកួតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមត្រូវ

ដាក់សំណើរសុំដើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនពិតប្រាកដ។
ស្នើសុំប្រភពជំនួយ។

ការដាស់តឿនផលិតផល

រក្សាបច្ចុប្បន្នភាពនូវអ្វីដែលថ្មីនិងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារ។
ការដាស់តឿនផលិតផល
អ្នកអាចចូលចិត្ត